algemene voorwaarden

designed by jiska

In deze ‘Algemene voorwaarden’ wordt verstaan onder:
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen
• Designer: Designed by Jiska
• Opdrachtgever: de partij die de designer contracteert c.q. begoogt te contracteren
• Opdracht: iedere overeenkomst tussen de designer en opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan opdrachtgever
• Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van de designer om een opdracht met haar aan te gaan
• Materialen: alle door de designer in het kader van de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de designer. 

Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de
inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de designer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en designer.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn drie maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief btw en reis- en verblijfkosten. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de designer verstrekte gegevens waarop de designer de offerte baseert.
1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de designer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de designer pas nadat deze 
schriftelijk door de designer zijn bevestigd.

De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De designer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende designer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de designer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de designer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan designer aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2.3 Een door de designer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de designer: a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de designer meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. 

Inschakelen derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de designer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
3.2 Wanneer de designer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de designer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de designer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
3.4 Wanneer de designer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de designer de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de designer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de designer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6 De designer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de designer zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De designer kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 
4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de designer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de designer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3 De designer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de designer het resultaat zonder vermelding van de naam van de designer openbaar te maken of te verveelvoudigen. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de designer de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de designer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de designer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de designer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Gebruik van het resultaat

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de designer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De designer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de designer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden; c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
5.6 De designer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Honorarium en kosten

6.1 De designer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de designer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
6.3 Wanneer de designer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de designer gehanteerde honorariumtarieven. De designer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de designer kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De designer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
6.5 Wanneer de designer een overeenkomst uitvoert op basis van een uurtarief, is de urenregistratie van de designer bindend in geval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren.
6.6 De designer behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Betaling en opschorting

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de designer totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de designer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de designer zijn voldaan.
7.3 Indien na het verstrijken van deze termijn door de designer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtenlijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,-
7.4 De designer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de designer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
7.5 De designer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de designer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de designer, of wanneer de designer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de designer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de designer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3 Zowel de designer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
8.4 Wanneer de werkzaamheden van de designer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één (1) maand, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de designer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Garanties en vrijwaringen

9.1 De designer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Designer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de designer of door de designer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van designer jegens opdrachtgever voor niet- nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart de designer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

10.1 De designer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De designer kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door de opdrachtgever aangereikt fotomateriaal -dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal- waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De designer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers.
10.2 Designer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.3 Designer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de designer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de designer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.4 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de designer, is de aansprakelijkheid van de designer beperkt tot het honorarium van de designer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de designer uitkeert. Het bedrag waarvoor de designer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.
10.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Overige bepalingen

11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de designer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de designer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de designer.
11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de designer of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
11.6 Op de overeenkomst tussen de designer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de designer is gevestigd, dit ter keuze van de designer, kennis van geschillen tussen de designer en opdrachtgever.